Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 262-272
Tải về

ABSTRACT

Alpha-cypermethrin is one of active ingredients which was formed in many different trade names of pesticides permitted for use in Vietnam. It is also one of the pesticides commonly used in rice cultivation in the Mekong River Delta. Effects of alpha-cypermethrin on enzyme cholinesterase and growth fingerling climbing perch (Anabas testudineus) was carried out in laboratory. The results showed that alpha-cypermethrin was highly toxic to perch, with a 96h-LC50 of 10.49àg/L. After 36 hours explored to alpha-cypermethrin concentrations (0.105, 1.049 and 2.623mg/L), ChE was inhibited 5.3%; 36.1%; 39.8% of control, respectively. ChE recovered quickly when water was changed. Alpha-cypermethrin did not cause significantly reduction of specific growth rate, non-significantly increase feed conversion ratio. This study indicated that using alpha-cypermethrin for rice as indicated dose is likely to cause direct mortality for the perch. Monitoring fate of alpha-cypermethrin on soil and water in rice-field after spraying and effects of this insecticide on Anabas testudineus is highly recommended.

Keywords: Anabas testudineus, alpha-cypermethrin, LC50, ChE, growth

Title: Effects of alpha-cypermethrin on enzyme cholinesterase and growth of climbing perch (Anabas testudineus)

TóM TắT

Alpha-cypermethrin la? mô?t trong như?ng hoa?t châ?t thuộc nhóm cúc tổng hợp, co? trong nhiê?u tên thương ma?i cu?a thuô?c ba?o vê? thư?c vâ?t va? đươ?c sư? du?ng kha? phô? biê?n trong canh ta?c lu?a ơ? đô?ng bă?ng sông Cư?u Long. ảnh hưởng của hoạt chất alpha-cypermethrin lên enzyme cholinesterase và sinh trưởng ca? rô đô?ng (Anabas testudineus) được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy alpha-cypermethrin râ?t đô?c vơ?i ca? rô đô?ng, giá trị LC50?96 giờ là 10,49àg/L. Hoạt tính ChE bị ức chế lần lượt là 5,3%; 36,1%; 39,8% so với đối chứng tương ứng với các mức nồng độ alpha-cypermethrin (0,105, 1,049 và 2,623mg/L) sau khi tiếp xúc với alpha-cypermethrin 36 giờ. Alpha-cypermethrin la?m gia?m không đa?ng kê? đê?n tốc độ tăng trưởng tương đối, tăng không đa?ng kê? hệ số chuyển hóa thức ăn. Qua nghiên cứu cho thấy, phun alpha-cypermethrin trên lúa theo liều chỉ dẫn co? kha? năng gây chết tư?c thơ?i cá rô đồng. Theo do?i diê?n biê?n nô?ng đô? alpha-cypermethrin trong nươ?c va? đâ?t trên ruô?ng sau khi phun va? ta?c đô?ng cu?a thuô?c lên cá rô đồng trên ruộng la? râ?t câ?n thiê?t.

Từ khóa: Anabas testudineus, alpha-cypermethrin, LC50, ChE, sinh trưởng

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 102-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 27-35
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 71-78
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 87-93
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 93-99
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 2 - 16
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 66
Tạp chí: The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region
(2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014
(2014) Trang: 142
Tạp chí: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...