Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 288-293
Tải về

ABSTRACT

Before 1975 the map data sources of South ofVietnamwas made on INDIAN 1960 coordinate system. However, the VN 2000 coordinate system has become the official system since 2001, that lead to the need for transformation of reference system between these systems. This result presents and evaluates among two methods for converting the coordinates system from INDIAN 1960 to VN 2000 system. The first method bases on Molodensky formula to convert data from INDIAN 1960 to VN 2000 through WGS84. The second method uses MapInfo with a new declaring for VN 2000. Compare the results of two methods with the result of GEOTOOL (recommended by Ministry of Natural Resources and Environment) in converting from VN 2000 to WGS 84 to verify the reliability that showed the longitude deviation was 0,1m and 0,5m for two methods. The difference results converted of Molodensky formula with the results of GEOTOOL was 0.1m by x-coordinate and 1m by y-coordinate, while the differences when using MapInfo was 0.5 and 1m. The results coordinate converted from INDIAN 1960 to VN 2000 of both methods showed the x-coordinate deviation was 0.1 m and the y-coordinate deviation was 1m. Which shows the Molodensky method gives the higher accurate than MapInfo, but MapInfo software can convert many vector format maps. It is a good convenient            for users.

Keywords: Converting coordinate system, Indian 1960, VN 2000, Indian 1960 to VN 2000

Title: Methods for converting coordinate system from INDIAN 1960 to VN 2000

TóM TắT

Nguồn bản đồ ở Miền Nam trước năm 1975 được xây dựng trên hệ INDIAN 1960. Từ năm 2001, việc quy định sử dụng hệ VN 2000 đặt ra nhu cầu chuyển đổi hệ quy chiếu qua lại giữa hai hệ này. Bài viết đề xuất và đánh giá hai phương pháp chuyển đổi tọa độ từ hệ INDIAN 1960 sang VN 2000. Thứ nhất, sử dụng công thức tính chuyển tọa độ Molodensky từ hệ INDIAN 1960 sang VN 2000 qua trung gian hệ WGS 84. Phương pháp thứ 2 khai báo bổ sung lưới chiếu VN 2000 trên MapInfo để chuyển đổi bằng phần mềm. Kiểm tra độ tin cậy của cả hai phương pháp bằng cách so sánh hai kết quả chuyển từ hệ VN 2000 sang WGS 84 với kết quả của phần mềm GEOTOOL do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cung cấp. Kết quả cho thấy dùng công thức Molodensky sai lệch về tọa độ phương x và y lần lượt là 0.1 và 1m so với phần mềm GEOTOOL, trong khi dùng MapInfo sai lệch là 0.5 và 1m. Kết quả chuyển đổi các điểm tọa độ từ INDIAN 1960 sang VN 2000 bằng hai phương pháp cho thấy độ lệch lẫn nhau về kinh độ khoảng 0.1m, độ lệch vĩ độ vào khoảng 1m. Qua đó cho thấy sử dụng công thức Molodensky cho kết quả chính xác cao hơn so với MapInfo, tuy nhiên MapInfo lại cho phép chuyển đổi được bản đồ vector và nhiều định dạng bản đồ khác nhau nên thuận tiện hơn cho người sử dụng.

Từ khoá: Chuyển đổi hệ quy chiếu, Indian 1960, VN 2000, chuyển Indian 1960 sang VN 2000

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 103-109
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 144-158
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 196-202
(2018) Trang: 183-187
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018
1 (2014) Trang: 181-191
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014
1 (2013) Trang: 401
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...