Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 116-126
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
Liên kết:

Chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đã được Đảng cộng sản Việt Nam chú trọng trong suốt quá trình đổi mới. Bài viết này đánh giá những thành tựu đạt được về tăng trưởng kinh tế công bằng trên các mặt kinh tế, giáo dục và y tế đồng thời nêu ra những tồn tại trong việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016). Những thành tựu về kinh tế là tăng trưởng kinh tế khá và tăng thu nhập bình quân liên tục, đất nước đã thoát khỏi tình trạng một nước kém phát triển. Một số thành tựu về giáo dục và y tế cũng được đánh giá tích cực như tỷ lệ dân số biết chữ cao, tỷ lệ chết của trẻ em dưới 5 tuổi giảm mạnh và tuổi thọ bình quân cao. Tuy nhiên tình trạng bất bình đẳng về thu nhập, giáo dục và y tế có xu hướng tăng lên. Điều đó đòi hỏi Chính phủ phải tiếp tục cải cách chính sách đồng bộ nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa chủ trương phát triển kinh tế công bằng.

Các bài báo khác
Số 14 (2010) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 37-44
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tải về
(2020) Trang:
Tạp chí: Sustainable Agricultural Development in Vietnam Experience of Asian Countries
30 (2019) Trang:
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
(2017) Trang: 25-34
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017
(2017) Trang: 38-63
Tạp chí: Policies and Sustainable Economic Development, University of Economics HCMC, September 28 2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...