Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 399 - 402
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam
Liên kết:

In our research, carbon-supported platinum-ruthenium nanoparticles (Pt-Ru/C) with Pt/Ru atomic ratio of 1:1 have been synthesized by a two-step reduction method. The synthesized Pt-Ru/C catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), and cyclic voltammetry (CV). The results show that Pt-Ru/C catalyst exhibits better electrocatalytic performances for methanol oxidation than its a simple one-step reduction method (co-reduction method).

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 141-147
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 17-21
Tải về
(2015) Trang: 403 - 406
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: The 4 International workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2013
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: The 4 International workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2013
1 (2012) Trang: 344
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: Nano Meterials for Energy Conversion and Fuel Cell
1 (2012) Trang: 352
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: Nano Meterials for Energy Conversion and Fuel Cell
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...