Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 26-36
Tải về

ABSTRACT

Results of survey and evaluate on two local seasonal varieties of rice (?Mot Bui Lun? and ?Chin Teo?), collecting 6 lines of Mot Bui Lun and 7 lines of Chin Teo; every line collects from 1,000 to 1,200 panicles over line of two varieties in Bac Lieu, Kien Giang and Ca Mau. Every line is chosen 500 best panicles in order to choose by SDS-PAGE protein electrophoresis choosing best seeds to multiply in the net house. Applying protein electrophoresis to help for choosing seeds that have good grain quality such as low amylose content. Planting to appraise the pure set standard in fields in 2010 and appreciating productivity 6 lines for Mot Bui Lun and 7 lines for Chin Teo in Bac Lieu, Kien Giang and Ca Mau in the shrimps-rice system harvest 2011. These lines had been evaluated the brown plant hopper and blast tolerance, and grain quality. The research result has chosen Mot Bui Lun (Mot Bui Lun 3) and Chin Teo (Chin Teo 1) have high pure level, low amylose content, to resist blast disease and high yield.

Keywords: Local seasonal varieties of rice, Mot Bui Lun, Chin Teo, SDS-PAGE electrophoresis

Title: Selectiont two local rice seasnal varieties Mot Bui Lun(Oryza sativa) and Chin Teo(Oryza sativa) in Bac Lieu, Kien Giang and Ca Mau provinces by SDS-PAGE protein

TóM tắt

Kết quả điều tra đánh giá hai giống lúa mùa Một Bụi Lùn và Chín Tèo, thu 6 dòng Một Bụi Lùn và 7 dòng Chín Tèo, mỗi dòng thu 1.000 đến 1.200 bông tại tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Mỗi dòng/giống chọn ra 500 bông tốt nhất để thanh lọc bằng kỹ thuật điện di SDS-PAGE protein chọn lọc những hạt tốt nhất đem nhân trong nhà lưới. ứng dụng kỹ thuật điện di protein giúp chọn các hạt lúa có đặc tính phẩm chất mềm cơm. Trồng đánh giá độ thuần trên đồng năm 2010 và đánh giá năng suất 6 dòng Một Bụi Lùn và 7 dòng Chín Tèo tại tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau trong mô hình lúa tôm vụ mùa năm 2011. Các dòng này cũng được đánh giá khả năng chống chịu rầy nâu, bệnh cháy lá và phẩm chất hạt. Kết quả nghiên cứu đã chọn ra Một Bụi Lùn (Một Bụi Lùn 3) và Chín Tèo (Chín Tèo 1) có độ thuần cao, mềm cơm, kháng bệnh cháy lá và năng      suất khá.

Từ khóa: Giống lúa mùa, Một Bụi Lùn, Chín Tèo, điện di SDS-PAGE protein

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 117-124
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 82-89
Tải về
2 (2019) Trang: 3-9
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...