Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 43(2016) Trang: 1-9
Tải về
Số tạp chí 49(2017) Trang: 110-117
Tải về
Số tạp chí 23b(2012) Trang: 125-134
Tác giả: Võ Văn Tài
Tải về
Số tạp chí 42(2016) Trang: 127-133
Tải về
Số tạp chí 33(2014) Trang: 130-138
Tải về
Số tạp chí 19a(2011) Trang: 27-37
Tải về
Số tạp chí 50(2017) Trang: 29-36
Tải về
Số tạp chí 34(2014) Trang: 33-44
Tác giả: Võ Văn Tài
Tải về
Số tạp chí 07(2017) Trang: 37-44
Tải về
Số tạp chí 44(2016) Trang: 56-61
Tải về
Số tạp chí 23b(2012) Trang: 69-78
Tác giả: Võ Văn Tài
Tải về
Số tạp chí 8(10)(2017) Trang: 1964-1979
Tạp chí: JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION
Số tạp chí (2017) Trang: 731-737
Tạp chí: 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
Số tạp chí 0(2017) Trang: 1-20
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS
Số tạp chí In InTech Team(2017) Trang: 39-61
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Bayesian Inference
Số tạp chí 1(2016) Trang: 51-57
Tạp chí: Applied mathematics engineering Reliability
Số tạp chí 1(2016) Trang: 35-40
Tạp chí: Applied mathematics engineering Reliability
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-17
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Journal of Applied Statistics
Số tạp chí (2015) Trang: 231-242
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu ở Đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhâp và phát triển, địa điểm trường ĐH Tây Đô, 11/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 277-293
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Hội thảo khoa học Tài chính định lượng và các vấn đề liên quan, trường ĐH Tài chính Marketing TP HCM, 25-04-2015
Số tạp chí Số 5(2015) Trang: 37-38
Tạp chí: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy
Số tạp chí 1(2013) Trang: 65
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 55
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
Số tạp chí 1(2013) Trang: 44
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: Tạp chí ứng dụng Toán học
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Journal of Applied Statistics
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...