Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 15-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/06/2018

Ngày nhận bài sửa: 22/08/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Isolation and selection of Lactobacillus having probiotic potential from Colocasia esculenta (L.) Schott

Từ khóa:

Chịu kháng sinh, chịu pH thấp, kháng khuẩn, Lactobacillus,  môn ngọt (Colocasia esculenta (L.) Schott,  probiotic

Keywords:

Antibacteria, antibiotic resistance, Colocasia esculenta (L.) Schott, Lactobacillus, low pH resistance, probiotic

 

ABSTRACT

This study was conducted to find out the Lactobacillus having enough probiotic potential for producing healthy products. The findings indicated that, among 18 strains of bacteria isolated from Colocasia esculenta (L.) Schott on MRS agar, there were 7 strains able to survive in pH = 2.5 and resist three kinds of antibiotic: ampicilline, tetracyline and ofloxacine. Three strains of NKC1, OML1 and OML2 had higher antibacterial activity against E. coli than the others. In the study of the extracellular enzyme production, it was found that 7 strains had the ability to produce two kinds of extracellular and the OML2 strain produced the highest amount of amylase through biosynthesis process. It meant that OML2 strain possessed the best probiotic potential amongst the 18 isolated strains. Combined with morphology and biochemical tests, OML2 strain was indentificated as Lactobacillus plantarum by means of the identification by sequencing of 16S rRNA gene (99% identity when searching on Genbank of NCBI).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra dòng Lactobacillus có những đặc tính tốt để sản xuất probiotic. Trong 18 dòng vi khuẩn được phân lập từ các mẫu môn ngọt (Colocasia esculenta (L.) Schott) trên môi trường MRS, có 7 dòng vi khuẩn có khả năng sống trong điều kiện pH = 2,5 và kháng được 3 loại kháng sinh: ampicilline, tetracyline và ofloxacine. Ba dòng NKC1, OML1 và OML2 có khả năng kháng vi khuẩn E. coli cao hơn so với 4 dòng còn lại. Khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào, 7 dòng vi khuẩn trên có khả năng sinh 2 loại enzyme ngoại bào, trong đó, dòng OML2 sinh tổng hợp enzyme amylase cao nhất. Dòng OML2 có tiềm năng probiotic tốt nhất trong 18 dòng đã phân lập, do đó, dòng OML2 được định danh đến tên loài là Lactobacillus plantarum (99%), bằng phương pháp giải trình tự 16S rRNA, kết hợp với đặc điểm hình thái và sinh hóa.

Trích dẫn: Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Lê Hồng Diệp và Phan Thị Thu Sương, 2019. Phân lập và tuyển chọn dòng vi khuẩn Lactobacillus có tiềm năng probiotic từ cây môn ngọt (Colocasia esculenta (L.) Schott). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 15-23.


Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 162-171
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 185-192
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...