Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 153-163
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/06/2020

Ngày nhận bài sửa: 20/08/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

Sreening and application of lactic acid bacteria in the fermentation of Typha orientalis

Từ khóa:

Bồn bồn, Lactobacillus plantarum, lên men, tối ưu hóa, vi khuẩn lactic

Keywords:

Fermentation, lactic acid bacteria, Lactobacillus plantarum, optimization, Typha orientalis

ABSTRACT

The study was conducted to isolate, screen and identify lactic acid bacteria strains capable of producing high lactic acid content from plant Typha orientalis and find out the optimal treatment for high and effective fermentation. From samples collected in Ca Mau, the CMT2 strain with the highest acid content was selected from 21 lactic acid bacteria strains were isolated. Identification of bacteria by using the 16S rRNA method indicated that the bacteria strain CMT2 belonged to Lactobacillus plantarum that was registered on GenBank with code MN841920. After six days of fermentation, using Design Expert 7.0 software with Box Henken format, it was determined that the optimal treatment for the fermentation of Typha orientalis by CMT2 strain was pH 4.87, salt concentration of 4.08%, bacteria density of 5.1*108 cell/mL with lactic acid content reached 5.71  g/L.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập, tuyển chọn và định danh được dòng vi khuẩn lactic có khả năng sinh ra hàm lượng acid lactic cao từ cây bồn bồn (Typha orientalis), đồng thời ứng dụng lên men dưa bồn bồn và tìm ra nghiệm thức tối ưu cho quá trình lên men đạt hiệu quả cao. Từ nguồn mẫu bồn bồn được thu tại tỉnh Cà Mau, dòng CMT2 cho hàm lượng acid cao nhất được tuyển chọn trong 21 dòng vi khuẩn lactic được phân lập. Kết quả định danh bằng phương pháp 16S rRNA cho thấy dòng CMT2 tương đồng 99% với dòng Lactobacillus plantarum đã được đăng ký trên GenBank với mã số MN841920. Sau 6 ngày lên men dưa bồn bồn, thông qua phần mềm Design Expert 7.0 với mô hình Box–Behnken, đã xác định được nghiệm thức tối ưu cho quá trình lên men dưa bồn bồn  là pH 4,87, nồng độ muối 4,08%, mật số vi khuẩn 5,1 x 108 tế bào/mL với hàm lượng lactic  acid đạt 5,71 g/L.

Trích dẫn: Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Lê Quang Nghĩa, Nguyễn Trường Thành và Lê Thị Kim Đồng, 2020. Tuyển chọn và ứng dụng dòng vi khuẩn lactic lên men dưa bồn bồn (Typha orientalis) muối chua. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 153-163.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 15-23
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 162-171
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 185-192
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 44-52
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 72-79
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...