Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 798
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Liên kết:

Organic toxicity is a common phenomenon occurred on triple rice grown in Summer-Autumn and Autumn-Winter crops. When infected by these organic acids, the growth of rice plant is often stunted and yield could be reduced. The study was conducted to evaluate the effectiveness the of cellulolytic bacteria Cellulomonas flavigena, nitrogen-fixing bacteria Azospirillum lipoferum and phosphate-disolving bacteriaPseudomonas stutzeri on the growth and yield of IR 50404 rice varieties in submerged soil with rice straw incorporated soils. The experiment was carried out using one factor completely randomized experimental design with ten treatments, five replications per treatment. The result showed that rice plant applied with cellulolytic bacteria Cellulomonas flavigena, nitrogenfixing bacteria Azospirillum lipoferum and phosphate-solubilizing bacteria Pseudomonas stutzeri + inorganic fertilizer (75N-45P2O5-30K20 kg ha-1) increased plant height, number shoots, 1000- grain weight, number of panicle and rice yields.

 

 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...