Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Liên kết:

The experiment experiment was carried out in two factors completely randomized experimental design with four replications. The first factor included two rice varieties (Hananomai và Kinu) and second factor included four combined concentrations of CaO and SiO2 (0; 0,4 g/l CaO+0,1 g/l SiO2, 0,8 g/l CaO+0,2 g/l SiO2, 2 g/l CaO+0,5 g/l SiO2). Results showed that spraying CaO combined with SiO2 did not reduce rice height. However, the combined concentration of 0,8 g/l CaO+0,2 g/l SiO2 increased number of shoots, hardness of ricestem, and rice yield significantly.

 

 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...