Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 134-144
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 14/10/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

Application of Landsat images to estimate suspended sediment concentration in the Hau and Tien rivers

Từ khóa:

Đồng bằng sông Cửu Long, phù sa lơ lửng, viễn thám

Keywords:

Remote sensing, suspended sediment concentration, Vietnamese Mekong Delta

ABSTRACT

The study is aimed at estimating suspended sediment concentration (SSC) in the Vietnamese Mekong River mainstreams by analyzing Landsat images. Measured SSC data at Can Tho and My Thuan stations were collected by the Cuu Long River Hydrological Center. Landsat 8 images of the study area in the period from 2013 to 2014 were downloaded and analyzed. A multiple linear regression model was built to estimate SSC based on reflectance values of selected bands which have high correlation coefficient with SSC. As a result, it was found that the green band (band 3) and the red band (band 4) have a strong relationship with SSC (R2 = 0.71). In addition, the SSCs estimated by the linear regression model have a reasonably good agreement with the measured SSC (r = 0,84, Bias = -4 x 10-5). Besides, the seasonal variation of river plumes is also reproduced. These results enable further application of remotely sensed images on monitoring SSCs.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nồng độ phù sa lơ lửng (SSC) trên hệ thống sông chính tại đồng bằng sông Cửu Long dựa trên cơ sở phân tích ảnh viễn thám. Số liệu SSC thực đo tại hai trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận được thu thập từ Trung tâm Thủy văn Sông Cửu Long. Các ảnh Landsat 8 khu vực nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 2013-2014. Chuỗi số liệu thực đo và chuỗi số liệu phản xạ (của các kênh phổ) được phân tích hồi quy tuyến tính nhằm tìm ra phương trình ước lượng SSC. Kết quả nghiên cứu xác định được mô hình hồi quy tuyến tính với các biến là hệ số phản xạ từ kênh lục và kênh đỏ có khả năng ứng dụng ước lượng SSC cho khu vực nghiên cứu (R2 = 0,71). Kết quả kiểm chứng cho thấy giữa chuỗi số liệu SSC thực đo và SSC ước tính theo phương trình có sự tương quan chặt chẽ (r = 0,84, Bias = -4 x 10-5). Bên cạnh đó, kết quả phân bố SSC theo không gian và thời gian phản ánh đúng đặc tính của vùng nghiên cứu. Do đó, có thể nghiên cứu diễn biến SSC trên sông theo hướng tiếp cận ảnh vệ tinh.

Trích dẫn: Võ Thị Phương Linh, Võ Quốc Thành và Lê Văn Hoàng, 2019. Khả năng ứng dụng ảnh viễn thám Landsat ước lượng nồng độ phù sa lơ lửng trên sông Tiền và sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 134-144.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 87-94
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 87-95
Tải về
No7 (2014) Trang: 261-265
Tạp chí: Proceedings International symposiumon geoinformatics for spatial – Ifrastructure development in earth and allied sciences (GIS – IDEAS)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...