Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 64-70
Tải về

ABSTRACT

Shrimp classifying is a compulsory stage in food processing manufactories. This paper presents a research on designing a prototype for a shrimp classifying machine to replace workers, to increase productivity and accuracy of the classifying process. Based on the principle of weight sensing, the machine can recognize the category of each shrimp and drive it to the correct position. Results of testing show that the machine can work well in the laboratory condition.

Keywords: Shrimp classifying, microcontroller, load-cell, conveyor

Title: Research on designing a shrimp classifying machine

TóM TắT

Phân loại tôm theo các cở khác nhau là một công đoạn bắt buột phải thực hiện ở các nhà máy chế biến thủy hải sản. Bài báo này trình bày một nghiên cứu nhằm thiết kế, chế tạo mô hình thử nghiệm cho một máy phân cở tôm tự động để thay thế công nhân, nhằm nâng cao hiê?u suâ?t phân loại và cải thiện độ chính xác của việc phân loại. Dựa vào nguyên lý cảm biến trọng lượng của tôm, máy có thể nhận ra loại của mỗi con tôm và đưa nó vào vị trí thích hợp. Kết quả kiểm tra cho thấy máy hoạt động tốt trong điều kiện ở phòng        thí nghiệm. 

Từ khóa: Phân loại tôm, vi điều khiển, cảm biến trọng lượng, băng tải

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 86-95
Tác giả: Trần Thanh Hùng
Tải về
(2014) Trang: 444-449
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
(2014) Trang: 602-607
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Thanh Hùng
Tạp chí: VCM 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...