Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 05(2006) Trang: 105-114
Tải về
Số tạp chí Nông nghiệp 2014(2014) Trang: 116-123
Tải về
Số tạp chí Nông nghiệp 2014(2014) Trang: 124-132
Số tạp chí 05(2006) Trang: 141-148
Tải về
Số tạp chí 15a(2010) Trang: 143-151
Tải về
Số tạp chí 10(2008) Trang: 151-160
Tải về
Số tạp chí 26(2013) Trang: 188-195
Tải về
Số tạp chí 22a(2012) Trang: 193-202
Tải về
Số tạp chí 20b(2011) Trang: 21-30
Tải về
Số tạp chí Thủy sản 2014(2014) Trang: 22-30
Tải về
Số tạp chí 24a(2012) Trang: 233-243
Tải về
Số tạp chí 29(2013) Trang: 25-31
Tải về
Số tạp chí 11b(2009) Trang: 327-334
Tải về
Số tạp chí 28(2013) Trang: 44-51
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 71-78
Tải về
Số tạp chí Nông nghiệp 2016(2016) Trang: 92-97
Tải về
Số tạp chí 11b(2009) Trang: 97-104
Tải về
Số tạp chí Số 3+4(018). Năm thứ VII(2016) Trang: 7-16
Tạp chí: Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí (2016) Trang: 124-131
Tạp chí: Hội thảo Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất
Số tạp chí 15(2)(2016) Trang: 181-189
Tạp chí: Acta Sci. Pol. Technol. Aliment.
Số tạp chí (2014) Trang: Abstract pp 147, Proceedings 76-81 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 1(2013) Trang: 336
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
Số tạp chí 1(2013) Trang: 505
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
Số tạp chí 1(2012) Trang: 163
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 172
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 154
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...