Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
113 (2018) Trang: 616-622
Tạp chí: Superlattices and Microstructures

The Seebeck coefficient in single and bilayer graphene sheets has been observed to be modest due to the gapless characteristic of these structures. In this work, we demonstrate that this coefficient is significantly high in quasi-1D structures of bilayer armchair graphene nanoribbons (BL-AGNRs) thanks to the open gaps induced by the quantum confinement effect. We show that the Seebeck coefficient of BL-AGNRs is also classified into three groups 3p, 3p þ 1, 3p þ 2 as the energy gap. And for the semiconducting BLAGNR of width of 12 dimer lines, the Seebeck coefficient is found as high as 707 mV/K and it increases up to 857 mV/K under the impact of the vertical electric field. While in the semimetallic structure of width of 14 dimer lines, the Seebeck coefficient remarkably enhances 14 times from 40 mV/K to 555 mV/K. Moreover, it unveils an appealing result as the Seebeck coefficient always increases with the increase of the applied potential. Such BL-AGNRs appear to be very promising for the applications of the next generation of both electronic and thermoelectric devices applying electric gates.

Các bài báo khác
51 (2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
31 (2016) Trang: 085002-085009
Tạp chí: Semiconductor Science and Technology
8 (2014) Trang: 478-500
Tạp chí: Physical status solidi Rapid Research Letters
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...