Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 6-9
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Study on the chemical components in petroleum ether extract from Avicennia marina root

Từ khóa:

Rễ Mắm Avicennia marina, thành phần hóa học, taraxerone, betulin

Keywords:

Avicennia marina roots, chemical components, taraxerone, betulin

ABSTRACT

Phytochemical investigation on the pneumatophores (aerial roots) of Avicennia marina (Forssk.) Vierh., collected in Dong Hai district, Bac Lieu province, resulted in the isolation of two triterpenoids, taraxerone (C30H48O) and betulin (C30H50O2). The structures of these compounds have been elucidated by modern spectroscopic methods: API-MS, 1H-NMR, 13 C-NMR, DEPT NMR.

TóM TắT

Nghiên cứu hóa thực vật trên rễ phổi của cây Avicennia maria (Forssk.) Vierh., được trồng tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, kết quả phân lập được hai triterpenoid là taraxerone (C30H48O) và betulin (C30H50O2). Cấu trúc hóa học của các chất này đã được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại: API-MS, 1H-NMR, 13C?NMR, DEPT NMR.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 129-133
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 134-138
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 135-139
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 22-26
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 60-68
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 80-84
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...