Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 80-84
Tải về

ABSTRACT

From the petroleum ether extracts of the roots of Areca catechu L., collected in Phong Dien district, Can Tho city, we have isolated two compounds: lupeol (C30H50O) and lupeol acetate (C32H52O2). The structures of these compounds have been elucidated by modern spectroscopic methods: MS, 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC, COSY and HMBC.

Keywords: Areca catechu L. root, chemical components, lupeol, lupeol acetate.

Title: Contribution to the study on the chemical components of Areca catechu L. root

TóM TắT

Từ dịch chiết petroleum ether của rễ cây Cau trồng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã cô lập được hai hợp chất: lupeol (C30H50O) và lupeol acetate (C32H52O2). Cấu trúc hóa học các hợp chất này đã được xác định bằng các phương pháp quang phổ hiện đại: MS, 1H?NMR, 13C?NMR, HSQC, COSY và HMBC.

Từ khóa: Rễ Cau Areca catechu L., thành phần hóa học, lupeol, lupeol acetate

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 129-133
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 134-138
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 135-139
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 22-26
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 6-9
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 60-68
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...