Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 129-133
Tải về

ABSTRACT

From the petroleum ether extracts of the roots of Sonneratia caseolaris L., collected in Tra On district, Vinh Long province, two compounds have been isolated: lupeol (C30H50O) and betulinaldehyde (C30H50O2). The structures of these compounds have been elucidated by modern spectroscopic methods: 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT NMR.

Keywords: Sonneratia caseolaris L. root, chemical components, lupeol, betulinaldehyde

Title: Contribution to the study on the chemical components of Sonneratia caseolaris L. root

TóM TắT

Từ dịch chiết petroleum ether của rễ cây Bần trồng tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cô lập được hai hợp chất là: lupeol (C30H50O) và betulinaldehide (C30H50O2). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này đã được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại 1H?NMR, 13C?NMR, DEPT NMR.

Từ khóa: Rễ Bần Sonneratia caseolaris L., thành phần hóa học, lupeol, betulinaldehyde

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 134-138
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 135-139
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 22-26
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 6-9
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 60-68
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 80-84
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...