Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
23 (2016) Trang: 68 - 76
Tạp chí: Trường đại học Trà Vinh
Liên kết:

The study was conducted from August 2014 to April 2015 at Mui Ca Mau National Park aimed to analyze livelihood resources of aquaculture and fisheries communities (N=126). Natural capital including mangrove land and natural aquatic resources were used relative effectively. Human capital was plentiful and experienced (9.60 ± 4.57 years), but 30.3% of fishing households was illiterate. Ability to access to capital was limited, especially oyster and clam farming households, while 66.7% of fishing households had private loans. The material means and housing have improved but levels of solidification was still lower (61.7%). Social capital was used quite effectively but the infrastructure and communications should be more concerned. Overall, communities of oyster farming and shrimp farming had sustainable livelihoods (256.6 ± 92.58 and 85.1 ± 38.3 million VND/household/year); clam farming was high risky and fishing was very unsustainable (no any saving). Level of livelihood variation of communities was low with 62.9% to 88.2% of earnings contributed from key activity. The sustainable livelihood strategies were focused include vocational training, farming object variation to create livelihood diversity and supports in terms of policies and management mechanisms.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 103-112
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 64-73
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 75-84
Tải về
(2011) Trang:
Tạp chí: International Fisheries Symposium, Permai Hotel, Kuala Terengganu, Malaysia, 03 - 05 November 2011
1 (2012) Trang: 413
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ III
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...