Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 171-175
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật xử lý ra hoa xoài cát Hòa Lộc trái vụ lên mật số vi sinh vật đất và năng suất của xoài được trồng tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 04/2017 đến tháng 02/2018 với bốn nghiệm thức (n=3), được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với NT1: đổ paclobutrazol (PBZ) và NT2: bón ure vào đất theo đường chiếu tán cây. NT3: phun uniconazole (UCZ) và NT4: phun PBZ trên tán lá. Kết quả cho thấy mật số vi khuẩn và nấm tổng số của NT1 đổ PBZ thấp nhất và khác biệt thống kê so với các NT còn lại tại độ sâu 0- 20cm và 20-40cm và ở giai đoạn giữa và cuối vụ. NT3 và NT4 có tỉ lệ ra hoa, tổng số trái/cây và năng suất trái/cây cao hơn và khác biệt thống kê so với NT1 và NT2. Tóm lại, kỹ thuật phun UCZ hoặc PBZ xử lý ra hoa trái vụ ít tác động đến đặc tính sinh học đất và gia tăng năng suất xoài. Tiếp tục thử nghiệm phun UCZ và PBZ trên các vườn xoài tiếp theonhamwf đánh giá vai trò của UCZ và PBZ tác động lên cộng đồng vi sinh vật đất cũng như năng suất của xoài cát Hòa Lộc.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 47-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 6-12
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 72-79
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 113-135
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2016) Trang: 447-459
Tạp chí: 9th Vietnamese-Hungarian international conference, Research for developing sustainable agriculture, TraVinh university from September 21st- 22nd
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...