Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 282-291
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Low temperature growth assessment of Serratia plymuthica RVH1 and  mutant strain TM1-S18

Từ khóa:

Serratia plymuthica RVH1, đánh giá sự tăng trưởng, quan hệ tuyến tính, dòng đột biến TM1-S18

Keywords:

Serratia plymuthica RVH1, growth assessment, linear regression, the mutant TM1-S18

ABSTRACT

A study on growth assessment of Serratia plymuthica RVH1 (causing chilled food spoilage) and the mutant TM1-S18 (a cold-defective mutant of S. plymuthica RVH1) at low temperatures was carried out. Growth parameter estimates of the wild type and mutant strain were determined by program Microfit 1.0. The results showed that in comparison to Tryptic Soy Broth (TSB), Luria Bertani(LB) performed better in supporting growth of the strain, Serratia plymuthica RVH1 budAB,- at low temperatures. Besides, the both cell number and OD measurements can be used interchangeably for growth assessment of Serratia plymuthica RVH1 budAB-. The linear relationship between log(OD)
and log(cfu/ml) of Serratia plymuthica RVH1 budAB- in either LB or TSB at three differenttemperatures was also obtained. Although the grow at 30oC (àmax=0,15h1) was seen, the mutant TM1_S18 showed distinct growth from its wild type at low temperatures which was the defective growth at low temperature (4oC) (àmax, can?t be determined). Therefore, in this experiment, the gene plsC knocked out in mutant TM1_S18 is the one gene essential for cold adaptation of Serratia plymuthica. However, mutant and complement strains, the linear relationship between log(OD) and log(cfu/ml) of the mutant was unable to be constructed.

TóM TắT

Nghiên cứu đánh giá về sự tăng trưởng của Serratia plymuthica RVH1 (dòng vi khuẩn góp phần gây hư hỏng thực phẩm tươi sống) và dòng đột biến (không có khả năng thích nghi trong môi trường lạnh) ở nhiệt độ thấp được thực hiện. Các thông số tăng trưởng được xác định cho dòng hoang dại và đột biến bằng chương trình MicroFit phiên bản 1.0. Kết quả thu nhận cho thấy, Luria Bertani(LB) là môi trường nuôi cấy thích hợp nhất cho sự tăng trưởng của Serratia plymuthica RVH1 budAB- ở nhiệt độ thấp so với TSB. Phương pháp đỗ đĩa và đo mật độ quang (OD) đều có thể được áp dụng cho quá trình thu thập số liệu đánh giá sự tăng trưởng của Serratia plymuthica RVH1 budAB-. Kết quả cũng cho thấy có quan hệ tuyến tính giữa log(OD) và log(cfu/ml) cho sự tăng trưởng của Serratia plymuthica RVH1 budAB- trong cả môi trường nuôi cấy LB và TSB ở nhiệt độ khác nhau. Mặc dù, có sự tăng trưởng ở 30oC (àmax=0,15
giờ-1), dòng đột biến TM1-S18 thể hiện không có khả năng sinh trưởng, thích nghi ở điều kiện lạnh (không xác định được àmax). Vì vậy, theo nghiên cứu trên, gen plsC bị bất hoạt trong dòng đột biến là một trong những gen cần thiết cho sự thích nghi điều kiện lạnh của Serratia plymuthica. Tuy nhiên, không thể thiết lập mô hình tuyến tính giữa log(OD)và log(cfu/ml) cho dòng đột biến này.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 15-23
Tải về
19-31_OA (2019) Trang: online publication
Tạp chí: Transactions of the Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...