Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 162-169
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Building tool to prevent access to black web (image, content)

Từ khóa:

Lọc web, Máy học vector hỗ trợ (SVM), phân lớp văn bản, phân lớp hình ảnh

Keywords:

Web filtering, Support vector machine learning,  text classification, image classification

ABSTRACT

Web  filtering  is  used  to prevent  access  to black web pages (web pages have desirable content or images). In this paper, we apply classification method with Support vector machine learning (SVM) to build a web filtering tool that  is integrated with 2 filters: text filter ? use text classification method and image filter ? use image classification method. With two filters, this tool can prevent user access to desirable content web pages or remove desirable images when web page is displayed on the browser.

TóM TắT

Công cụ lọc web (web filtering) được sử dụng để ngăn chặn việc truy cập đến các trang web đen (trang web mang nội dung hoặc hình ảnh không mong muốn). Trong bài báo này, chúng tôi ứng dụng phương pháp phân lớp với Máy học vector hỗ trợ (SVM) để xây dựng một công cụ lọc web được tích hợp 2 bộ lọc: bộ lọc văn bản  phân lớp văn bản (text classification) và bộ lọc image - phân lớp hình ảnh (image classification). Với hai bộ lọc này, công cụ có thể cấm người dùng truy cập đến trang web có nội dung văn bản không mong muốn hoặc loại bỏ các hình ảnh không mong muốn khi hiển thị web lên trình duyệt.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...