Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 213-222
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/12/2019

Ngày nhận bài sửa: 22/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

An analysis of total factor productivity growth in agriculture of the Mekong Delta during the 1990 – 2005 period

Từ khóa:

Năng suất tổng hợp, nông nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ số Malmquist TFP

Keywords:

Total factor productivity, agriculture, Mekong Delta, Malmquist TFP index

 

ABSTRACT

This study is aimed to measure the total factor productivity growth (TFPG) of agricultural sector of the Mekong Delta region during the period of 1990 – 2015 as well as decompose it into technical change, technical efficiency change and scale efficiency change. With Malmquist TFP index as non – parametric approach (DEA), the result indicated that the contribution of technical change component to TFP growth is positive at 2.94 percent per year, while the technical efficiency change component caused the decrease of total factor productivity at -0.37 percent per year into 2.57 percent per year of TFP change for whole period of time. Moreover, it is revealed that the growth of  total factor productivity of ten out of thirteen provinces of the Mekong Delta are positive in this period.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm ước lượng tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp của ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1990 – 2015 và phân tích sự thay đổi của năng suất tổng hợp thành các yếu tố cấu thành năng suất các yếu tố tổng hợp bao gồm thay đổi của kỹ thuật sản xuất, thay đổi hiệu quả kỹ thuật và thay đổi hiệu quả quy mô sản xuất. Để ước lượng được tăng trưởng của năng suất các yếu tố tổng hợp và phân tích các yếu tố, chỉ số Malmquist TFP được sử dụng như là một cách tiếp cận phi tham số. Kết quả cho thấy mức tăng trưởng bình quân của TFP là 2,57%/năm là do sự đóng góp của kỹ thuật với mức đóng góp là 2,94%/năm, trong khi hiệu quả sản xuất lại đóng góp ngược chiều với kỹ thuật sản xuất ở mức -0,37%/năm. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy 10/13 tỉnh, thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sự tăng trưởng trong năng suất tổng hợp trong giai đoạn trên.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Lương và Võ Thành Danh, 2020. Phân tích tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp của ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1990 - 2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3D): 213-222.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 206-214
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...