Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
52 (2013) Trang: 10028-10032
Tạp chí: Industrial & Engineering Chemistry Research

During the recovery of cobalt from the chloride leaching solutions of spent hydrodesulfurization catalysts by solvent extraction with amine, a cobalt chloride solution of ?98% purity was obtained by stripping of the loaded amine with HCl solution. The major impurity elements in this cobalt chloride solution were molybdenum and iron, whose concentration was <10 ppm. In order to remove these impurities from the solution, ion exchange experiments have been performed. For this purpose, strong cationic (Diphonix) and anionic exchange resins (AG1-x8) were tested in the pH range from zero to 4. Our results indicated that Mo and Fe were removed simultaneously by ion exchange with Diphonix from the solution with pH 1. The loading capacity of Diphonix for Mo and Fe at this pH was found to be 90 and 40 mg/g of resin. Column experiments verified that pure cobalt chloride solution with 99.97% purity was obtained by ion exchange with Diphonix.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 60-67
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 81-87
Tải về
27 (2018) Trang: 78-85
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
39 (2018) Trang: 1-17
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-14
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
31 (2015) Trang: 118-123
Tạp chí: Journal of Industrial and Engineering Chemistry
53 (2014) Trang: 8608-8614
Tạp chí: Industrial & Engineering Chemistry Research
52 (2014) Trang: 799-803
Tạp chí: Korean Journal Of Metals And Materials
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...