Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
93 (2016) Trang:
Tạp chí: Physical Review D

The atmospheric electric fields in thunderclouds have been shown to significantly modify the intensity and polarization patterns of the radio footprint of cosmic-ray-induced extensive air showers. Simulations indicated a very nonlinear dependence of the signal strength in the frequency window of 30–80 MHz on the magnitude of the atmospheric electric field. In this work we present an explanation of this dependence based on Monte Carlo simulations, supported by arguments based on electron dynamics in air showers and expressed in terms of a simplified model. We show that by extending the frequency window to lower frequencies, additional sensitivity to the atmospheric electric field is obtained.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...