Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
95 (2017) Trang:
Tạp chí: Physical Review D
Liên kết:

We observe a large fraction of circular polarization in radio emission from extensive air showers recorded during thunderstorms, much higher than in the emission from air showers measured during fair-weather circumstances. We show that the circular polarization of the air showers measured during thunderstorms can be explained by the change in the direction of the transverse current as a function of altitude induced by atmospheric electric fields. Thus by using the full set of Stokes parameters for these events, we obtain a good characterization of the electric fields in thunderclouds. We also measure a large horizontal component of the electric fields in the two events that we have analyzed.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...