Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang:
Tạp chí: ARENA, Groningen, the Netherlands, 06/2016
Liên kết:

We present measured radio emission from cosmic-ray-induced air showers un- der thunderstorm conditions. We observe for these events large differences in intensity, linear polarization and circular polarization from the events measured under fair-weather conditions. This can be explained by the effects of atmospheric electric fields in thun- derclouds. Therefore, measuring the intensity and polarization of radio emission from cosmic ray extensive air showers during thunderstorm conditions provides a new tool to probe the atmospheric electric fields present in thunderclouds.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...