Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2) (2018) Trang: 46-52
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Tạp chí Đại học An Giang
Liên kết:

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia mô hình trồng nhãn kiểu mẫu rất cần thiết để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy nông dân trồng nhãn kiểu mẫu đạt hiệu quả kinh tế cao hơn trồng nhãn truyền thống thông qua kiểm định T-test mức ý nghĩa 5%. Đặc biệt, đề tài sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để nhận ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia mô hình trồng nhãn kiểu mẫu là trình độ học vấn, sự tham gia Hợp tác xã và kinh nghiệm của nông dân.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 106-113
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 137-145
Tải về
(2016) Trang: 266-269
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016
2 (4) (2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...