Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 69-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/03/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Morphological characteristics of adult and larval worms of Gnathostoma spp. parasitizing on animals in southern provinces, Vietnam

Từ khóa:

Hình thái, G. spinigerum, cá lóc

Keywords:

Morphology, G. spinigerum, snakehead fish

ABSTRACT

Adults were collected from the stomach of dogs and larvae of G. spinigerum were collected in muscle and liver of the snakehead fish at some southern provinces of Vietnam. Body structure of the adult has mouth lips, esophagus, intestine and anus opened at the ventral side of posterior end. The female adult has uterus and reproductive pore, and the male adult has two copulatory spines at the body end. Two thirds of the anterior body covered with spines. The average size for female was 25.8 mm long and 2.5 mm wide, while for male was 18 mm long and 1.2 mm wide. The head bulb armed with seven cephalic hooklet rows with the number in rows 1 to 7 were 34.5, 43.4, 58, 66.5, 74.8, 76.4 and 81.4, respectively. The morphological characteristics of  the  third instar larva were similar to those of adult worms, but its head bulb had only four cephalic hooklet rows, uterus and copulatory spines undeveloped.

TóM TắT

Chúng tôi thu thập được giun trưởng thành G. spinigerum ký sinh trong thành dạ dày của chó và ấu trùng giai đoạn 3 của G. spinigerum ký sinh trong cơ, gan của cá lóc ở một số tỉnh phía Nam. Cấu tạo cơ thể giun trưởng thành có miệng, môi, thực quản, ruột và lỗ hậu môn ở mặt bụng phần cuối cơ thể. Giun cái có tử cung và lỗ sinh dục. Giun đực có 2 gai giao hợp ở phần mút đuôi. Hai phần ba cơ thể về phía trước có gai bao phủ. Giun cái dài 25,8 mm, rộng 2,5 mm. Giun đực dài 18 mm, rộng 1,2 mm. Trên hành đầu có 7 hàng gai, số gai từ hàng 1 đến 7 lần lượt là 34,5; 43,4; 58; 66,5; 74,8; 76,4 và 81,4. Cấu tạo ấu trùng giai đoạn 3 cơ bản giống với giun trưởng thành, nhưng trên hành đầu chỉ có 4 hàng gai, tử cung và gai giao hợp chưa phát triển.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 16-23
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...