Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 81-86
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Rice straw treatment on the field using bio-productions in Spring - Summer crop at Cai Be District, Tien Giang Province

Từ khóa:

Chất hữu cơ, chế phẩm sinh học, phân hủy, vùi rơm, xử lý rơm rạ, hóa học đất

Keywords:

Rice straw, decomposition, probiotics, rice straw treatment, soil chemical properties

ABSTRACT

This research "Treating rice straw on field using probiotics in the Spring - Summer crop at Cai Be district, Tien Giang province? aimed at (i) investigating the on-field decomposition of rice straw using probiotics and (ii) evaluating the effect of on-field decomposition of rice straw on the soil chemical properties. The experiment was carried out in the farmer?s field in a randomized complete block design with 5 treatments of treating rice straw and 3 replicates: 1) Rice straw + Biomix, 2) Rice straw + Trichoderma ? DT, 3) Rice straw + AT compost, 4) Rice straw incorporated into the tillage soil and 5) rice straw burning on field (control). The results showed that straw residues after applied with probiotics such as Biomix, Trichomix-DT and AT attained from 26.89% to 27.99% of the initial mass and 34.39% with the controls.  The ratio C/N in the rice straw residue was the lowest in the treatments applied with Trichomix-DT 40,27. Rice straw decomposition of Biomix treatment was found about 50 days; for Trichomix-DT and AT treatmnet about 60 days; without probiotic treatment about 70 days at the control. The Navailable amount in soil of rice straw and Trichomix-DT treatment was highest content contain 23,70 mg/kg; Three bio- products: Biomix, Trichomix-DT and AT compost can be applied to process rice straw, however Trichomix-DT and AT compost can be used to supply nutrients (N,P) and to improve  C/N ratio in soil.

TóM TắT

Đề tài ?Xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm sinh học trong vụ Xuân - Hè ta?i huyê?n Cái Bè, tỉnh Tiền Giang? được thực hiện với mục tiêu (i) Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm sinh học đến quá trình xử lý rơm rạ trên đồng ruộng; (ii) Khảo sát thành phần hóa học đất nhằm đánh giá vai trò của chế phẩm sinh học. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại: 1) đốt rơm theo người dân; 2) xới rơm vào đất; 3) rơm + chế phẩm Biomix; 4) rơm + chế phẩm Trichomix-DT; 5) rơm + chế phẩm AT compost. Kết quả thí nghiệm cho sau thời gian thí nghiệm rơm phân hủy đạt 72,01 - 73,11% trọng lượng rơm còn lại ở nghiệm thức vùi rơm với chế phẩm Biomix, Trichomix-DT và ATcompost trung bình là (26,89% ? 27,99%) và nghiệm thức không chế phẩm (34,39%). Tỉ số C/N của rơm khi dùng Trichomix-DT thấp nhất (40,27). Thời gian phân hủy rơm rạ của Biomix là 50 ngày, Trichomix-DT và AT là 60 ngày và không dùng chế phẩm là 70 ngày. Hàm lượng Ndễ tiêu của rơm với Trichomix-DT cao nhất (23,70 mg/kg). Chế phẩm Biomix, Trichomix-DT và AT compost có triển vọng ứng dụng xử lý rơm rạ, bên cạnh Trichomix-DT và AT compost khi sử dụng có thể bổ sung chất dinh dưỡng (đạm, lân) và cải thiện C/N cho đất.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 87-91
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...