Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 118-127
Tải về

ABSTRACT

This article focuses on studying the expression of humor in Nguyen Duy?s poetry, such as writting war history to normal life, or mentioning the great problems to telling the stories of everyday life. In addition, we also determine the art of presenting the humor in Nguyen Duy?s poetry by several art methods such as genre, word, repetition, and tone.

Keywords: Humor

Title: Humor in poetry of Nguyen Duy

TóM TắT

Bài viết này tập trung nghiên cứu biểu hiện của chất hài hước trong thơ Nguyễn Duy, từ thơ viết về chiến tranh đến thơ nói về cuộc sống đời thường, thơ đề cập tới những vấn đề lớn lao đến thơ về những chuyện đời thường, nhỏ nhặt. Mặt khác, bài viết cũng tìm hiểu nghệ thuật thể hiện chất hài hước trong thơ Nguyễn Duy thông qua một số phương tiện nghệ thuật như thể thơ, từ ngữ, phép điệp và giọng điệu.

Từ khóa: Chất hài hước 

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 138-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 64-72
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 89-95
Tải về
2 (2016) Trang: 1-14
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ
(2016) Trang: 66-71
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của khoa Sư phạm - trường Đại học Cần Thơ - thành quả, thách thức và định hướng, tháng 7.2016, Cần Thơ
02 (2015) Trang: 60-72
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
3 (2013) Trang: 52
Tạp chí: Văn học nước ngoài
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...