Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 138-144
Tải về

ABSTRACT

In the literature, romance and reality are two concepts which are often said to have contradictory meanings and associated with each other in antagonistic relations. However, the practice of literature shows that there is interference, mutual penetration between these literary issues with many different levels. This means that the boundary between romantic literature and reality literature is not immutable. However, recognizing this boundary still causes controversy in some controversies, literary criticism. Therefore, the recognition of blurred boundary between romantic literature and reality literature is necessary to survey both past literary and contemporary literature.

Keywords: blurred boundary, romance, reality, literature trend, creation composition, writing style, aestheticism

Title:Blurred boundary between romantic literature and real literature

TóM TắT

Trong văn học, lãng mạn và hiện thực là hai khái niệm thường được cho là có ý nghĩa trái ngược nhau và thường được gắn liền với nhau trong quan hệ đối kháng. Tuy nhiên, thực tiễn văn học cho thấy có sự giao thoa, xâm nhập lẫn nhau giữa hai hiện tượng văn học này với nhiều mức độ khác nhau. Điều này có nghĩa là ranh giới giữa văn học lãng mạn và văn học hiện thực không phải là bất di bất dịch. Thế nhưng, việc nhìn nhận ranh giới này hãy còn gây không ít tranh cãi trong lí luận, phê bình văn học. Vì lẽ đó, việc công nhận ranh giới nhòe giữa văn học lãng mạn và văn học hiện thực là cần thiết để khảo sát văn học quá khứ và nhận diện văn học đương đại.

Từ khóa: ranh giới nhòe, lãng mạn, hiện thực, trào lưu văn học, phương pháp sáng tác, kiểu sáng tác, tính chất thẩm mĩ 

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 118-127
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 64-72
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 89-95
Tải về
2 (2016) Trang: 1-14
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ
(2016) Trang: 66-71
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của khoa Sư phạm - trường Đại học Cần Thơ - thành quả, thách thức và định hướng, tháng 7.2016, Cần Thơ
02 (2015) Trang: 60-72
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
3 (2013) Trang: 52
Tạp chí: Văn học nước ngoài
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...