Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 60-67
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 02/07/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Study of bacterial diseases on cage-cultured cobia (Rachycentron canadum) in Kien Giang province

Từ khóa:

Kháng sinh, nuôi bè, Rachycentron canadum, vi khuẩn

Keywords:

Antimicrobial, bacteria, cage-culture, Rachycentron canadum

ABSTRACT

This study is aimed to determine some common bacterial diseases on cage-cultured cobia (Rachycentron canadum) in Kien Giang province. A total of 34 bacteria isolates on 75 diseased samples were collected and isolated from 36 cobia cage-cultured  in 4 islands: Phu Quoc, Kien Hai (Nam Du), Kien Luong (Hon Nghe) and Tien Hai. All isolates were tested biochemical and biophysical characteristics by rapid testing systems, like using API 20E to identify Vibrio sp. and Photobacterium sp.; API 20 Strep combined with 16S rRNA gene partial sequencing to identify Streptococcus sp. Specifically, 14 isolates of Vibrio alginolyticus and 9 strains of Photobacterium damselae were obtained from hemorrhaged and ulcerative skin lesions. Whereas, 11 Streptococcus iniae isolates were isolated from cobia with pop-eye. Twenty-four isolates (8 trains of each isolated bacteria group) which were tested antimicrobial susceptibility showed high susceptibility to doxycycline and florfenicol. While, most V. alginolyticus isolates were resistant to ampicillin, streptomycin, and erythromycin. S. iniae was resistant to streptomycin, gentamicin; and 5/8 (62,5%) of this species was resistant to rifampicin. P. damselae showed the sensitivity to tetracycline, ampicillin, flumequine, cefotaxime, erythromycin, and rifampicin (50-90%).

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định một số bệnh vi khuẩn phổ biến trên cá bóp (Rachycentron canadum) nuôi lồng ở tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu đã thu thập và phân lập được 34 chủng vi khuẩn trên 75 mẫu cá bóp bệnh từ 36 lồng nuôi cá biển ở 4 đảo như: Phú Quốc, Kiên Hải (Nam Du), Kiên Lương (Hòn Nghệ) và Tiên Hải. Các chủng vi khuẩn được kiểm tra các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa; trong đó định danh nhóm Vibrio sp. và Photobacterium sp. với kit API 20E, nhóm Streptococcus sp. với kit API 20 Strep kết hợp với phương pháp giải trình tự gen 16S rRNA. Kết quả ghi nhận tổng số 14 chủng vi khuẩn Vibrio alginolyticus và 9 chủng Photobacterium damselae được phân lập trên cá bóp bệnh xuất huyết, lở loét. Trong khi, 11 chủng Streptococcus iniae phân lập được trên cá bóp bệnh phù mắt. Kiểm tra kháng sinh đồ trên 24 chủngvi khuẩn (8 chủng của mỗi nhóm vi khuẩn) cho kết quả nhạy cao với doxycycline và florfenicol. Trong khi đó, hầu hết các chủng V. alginolyticus kháng với ampicillin, streptomycin và erythromycin. Tất cả các chủng S. iniae cho kết quả kháng với streptomycin và gentamicin và 5/8 (62,5%) số chủng này kháng với rifampicin. Nhóm vi khuẩn P. damselae cho kết quả nhạy đối với kháng sinh tetracycline, ampicillin, cefotaxime, erythromycin và rifampicin với tỉ lệ 50-90%.

Trích dẫn: Nguyễn Bảo Trung và Từ Thanh Dung, 2018. Nghiên cứu bệnh vi khuẩn trên cá bóp (Rachycentron canadum) nuôi lồng ở tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 60-67.

Các bài báo khác
250 (2020) Trang:
Tạp chí: Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...