Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 45-52
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 26/08/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Identification of ecosystem services of Melaluca forest in the buffer zone of the U Minh Ha National Park - Ca Mau province

Từ khóa:

Bên thụ hưởng, dịch vụ sinh thái, keo lai, rừng tràm, sản vật tự nhiên

Keywords:

Acacia hybrid, beneficiaries, ecosystem services, natural products

ABSTRACT

This study is aimed to evaluate ecosystem services in the buffer zone of the National Park of U Minh Ha, Ca Mau province. One hundred and twenty households representing four cultivating models including intensive cultivation of Acacia hybrid and Melaleuca cajuputy, two rice crops, and integrated rice-shrimp were interviewed for the direct and indirect benefits supporting local people’s livelihoods in order to control and harvest the forest’s production as well as to maintain this natural resources concurrently. The overall results showed that provisioning services, regulating services and supporting services were the most important evaluation form those models (scored 5) accounting for 46.8%, 28.13%, and 25%, respectively whereas cultural services get no ideas for evaluation (0%). In this scope, it is necessary to identify Melaleuca ecosystem services under perception of different local stakeholders, in order for the local government to have a closer look on the common benefits among multi-stakeholders depending on Melaleuca forest, and thus to apply more appropriate strategies to conserve this ecosystem services such as ecotourism activities, scientific research enhancement.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tầm quan trọng các dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) tại vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Việc nghiên cứu được tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp 120 hộ dân thuộc các mô hình trồng tràm, trồng keo lai, lúa 2 vụ, và lúa – tôm về những lợi ích trực tiếp, gián tiếp và đóng góp của rừng đối với sinh kế của người dân địa phương nhằm kiểm soát, khai thác các sản phẩm rừng mà không làm tổn hại đến môi trường, đồng thời duy trì và bảo tồn được nguồn tài nguyên này. Kết quả nghiên cứu được tổng hợp ý kiến từ đại diện các mô hình trên cho thấy dịch vụ cung cấp, dịch vụ điều tiết và dịch vụ hỗ trợ đóng vai trò quan trọng nhất (điểm 5) chiếm tỷ lệ lần lượt là 46,8%, 28,13%, 25%, trong khi đó dịch vụ văn hóa không nhận được ý kiến đánh giá (0%). Từ đó cho thấy các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành chuyên môn và doanh nghiệp cần xúc tiến hợp tác nghiên cứu, phát triển các loại hình du lịch sinh thái cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến rừng, cụ thể cần xác định các DVHST rừng tràm từ ý kiến các bên liên quan và thụ hưởng nhằm đề xuất giải pháp quản lý và khai thác rừng hiệu quả hơn.

Trích dẫn: Lê Văn Dũ, Phạm Hoàng Tuấn Anh, Trương Hoàng Đan, Trịnh Ý Lan và Nguyễn Viết Lảm, 2019. Xác định các dịch vụ hệ sinh thái của hệ sinh thái rừng tràm ở vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ - Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 45-52.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 261-269
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 45-52
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 70-76
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 88-94
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...