Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Volume 7-2 (2016) Trang: 162-168
Tạp chí: International Journal of Environmental and Rural Developme

Reduce, reuse and recycle (3Rs) is one of the elements contributing to the success oflaunching the integrated solid waste management recommended by the United Nations Environment Program. A survey of 360 urbanand suburban household respondents wasconducted in the Mekong Delta, Vietnam to understand how domestic solid waste managed athousehold level, to experience respondents’ knowledge, awareness and their acceptanceparticipating 3Rs program if it is introduced in the Mekong Delta. Results show that 78%respondents sold recyclable waste and listed activities meaning reducing, reusing and recyclingsolid domestic waste. More than 70% respondents supported this program when it is launched.The results of the logit model reveal the significant difference in factors affecting urban and suburban respondents’ acceptance this program. Age, gender and educational attainment ofrespondents, household income, respondents’ knowledge on reduce, reuse and recycle their solid domestic waste and community participation are factors affecting household acceptance involving in 3Rs. They also propose how to organize successful 3Rs program, namely thecollaboration between household and local community in organizing this program, upgradinghouseholds’ awareness on environmental protection and the support in propaganda of local authorities and social media.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 102-108
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 66-83
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
Võ Thành Danh (2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 58-67
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, University of Economics and Law, Ho Chi Minh City, Vietnam
(2016) Trang: 130-139
Tạp chí: 9th Vietnamese -Hungarian International Conference, Tra Vinh University, Vietnam, 22 Sept 2016
Võ Thành Danh, Trương Đông Lộc và Nguyên Tuấn Kiệt (2015) Trang: 221-238
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa hoc Phát triển kinh tế - xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015
The Economics of Climate Change in Southeast Asia, 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia (2014) Trang: 22
Tạp chí: Economy and Environment Program for Southeast Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...