Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2021) Trang: 755
Tạp chí: Journal of the Austrian Society of Agricultural Economics
Liên kết:

Vietnam has introduced Integrated Pest Management (IPM) for more than thirty years. However, it has not been adopted and diffused widely. Thus, both the government and non-government extension programs have promoted the practice of IPM or integrated IPM with other programs such as Vietnamese Good Agricultural Practice (VietGAP) recently in Vietnam to help farmers pursue sustainable agriculture with market-oriented. This research aims to identify the significant factors affecting farmers’ decision and intention to apply IPM in the case of longan in the Mekong Delta, Vietnam. This research applied theory of planned behavior (TPB) to build the models to examine factors influencing farmers’ behavior and intention to adopt IPM using binary logistic regression. The results show that farmers perceived the benefits of applying IPM to help them to reduce the production cost, increase productivity, reduce health risks to sprayers, community and end consumers, and ecological functions to the soil, animals, and aquatic  environment. The importance of the belief on the effectiveness of IPM leads to the close relationship between farmers’ intention to adopt IPM and the community-based IPM programs. Economic benefits of adopting hypothetical IPM programs are the most significant factors controlling farmers’ intention to practice IPM. The success of previous extension programs would generate the best belief to farmers to disseminate agricultural technologies in Vietnam.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 102-108
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 66-83
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
Võ Thành Danh (2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 58-67
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, University of Economics and Law, Ho Chi Minh City, Vietnam
(2016) Trang: 130-139
Tạp chí: 9th Vietnamese -Hungarian International Conference, Tra Vinh University, Vietnam, 22 Sept 2016
Võ Thành Danh, Trương Đông Lộc và Nguyên Tuấn Kiệt (2015) Trang: 221-238
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa hoc Phát triển kinh tế - xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015
The Economics of Climate Change in Southeast Asia, 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia (2014) Trang: 22
Tạp chí: Economy and Environment Program for Southeast Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...