Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 27(2013) Trang: 104-110
Tải về
Số tạp chí 40(2015) Trang: 76-82
Tải về
Số tạp chí 20a(2011) Trang: 77-83
Tải về
Số tạp chí 07(2007) Trang: 77-84
Tải về
Số tạp chí 1(2012) Trang: 174
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 76(2012) Trang: 2153
Tạp chí: Bio Bio Bio
Số tạp chí 7(2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
Số tạp chí 37(2010) Trang: 134
Tạp chí: J Chem Ecol
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...