Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 177-183
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/11/2019

Ngày nhận bài sửa: 30/05/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Determinants of international publications by academics at Can Tho University

Từ khóa:

Đại hoc Cần Thơ, nghiên cứu khoa học, xuất bản quốc tế

Keywords:

Can Tho University, international publications, scientific research

ABSTRACT

The paper is to study factors affecting international publishing productivity of Can Tho University’s lecturers (researchers not included). The results of regression model based on the data of 158 lecturers show that male lecturers produce more international publications than women counterparts. Academics who studied abroad have more international publications than those studied domestically. In addition, other factors such as professional qualifications, international research preference level, number of research hours per week, and funding for scientific research also have a positive impact on the international publications of academics of Can Tho University.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất xuất bản quốc tế của giảng viên[1] Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho thấy năng suất xuất bản quốc tế của trường Đại học Cần Thơ chỉ đạt mức thấp, khoảng 0,35 bài/giảng viên/năm. Từ kết quả mô hình hồi quy dựa trên số liệu của 158 giảng viên, giảng viên là nam giới có năng suất xuất bản quốc tế cao hơn nữ giới và giảng viên học tập và tốt nghiệp ở nước ngoài có năng suất xuất bản quốc tế cao hơn so với giảng viên tốt nghiệp ở trong nước. Ngoài ra, các yếu tố khác như trình độ chuyên môn, mức độ yêu thích nghiên cứu khoa học quốc tế, số giờ nghiên cứu trong tuần và kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học cũng có tác động tích cực đến năng suất xuất bản quốc tế của giảng viên Trường Đại học Cần Thơ.

Trích dẫn: Hồ Hữu Phương Chi và Nguyễn Tuấn Kiệt, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất xuất bản quốc tế của giảng viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3C): 177-183.[1] Trường ĐHCT còn có nghiên cứu viên hợp đồng, tuy nhiên trong nghiên cứu này chỉ tập trung vào giảng viên cơ hữu có hợp đồng dài hạn.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 82-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...