Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 35-47
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/01/2018
Ngày nhận bài sửa: 15/03/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

A literature review on microbial fuel cells: Research history, operating principles and mechanisms of electrons transfer between electroactive bacteria and solid electrodes

Từ khóa:

Cơ chế dịch chuyển điện tử, lịch sử nghiên cứu, nguyên lý hoạt động, pin nhiên liệu vi khuẩn

Keywords:

Mechanisms of electrons transfer, microbial fuel cell, operating principles, research history

ABSTRACT

In the last 10 years, the microbial fuel cell technology has attracted the attention of the scientific community about the possibility of converting organic waste directly into electricity through microbiological catalysis at anode and microbial/ enzymatic/ abiotic electrochemical reactions at the cathode. This paper is to review some aspects of the technology of manufacturing microbial fuel cells. Firstly, a brief history of fuel cells is presented, starting from traditional abiotic electrochemical cells to biofuel cells, and the microbial fuel cell studied recently. Secondly, the operating principles of microbial fuel cells, including microbial electrolysis cells, microbial desalination cells and microbial electrosynthesis cells followed by carbonaceous and metallic anode materials are then introduced. Finally, it is about mechanism of electrons transfer between electroactive bacteria and solid electrodes.

TÓM TẮT

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, công nghệ pin nhiên liệu vi khuẩn đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng khoa học về khả năng biến đổi chất thải hữu cơ trực tiếp thành điện thông qua xúc tác vi sinh tại cực âm và các phản ứng điện hóa vi sinh/enzym/vô sinh tại cực dương. Bài báo này sẽ tổng hợp và trình bày một số khía cạnh của công nghệ chế tạo pin nhiên liệu vi khuẩn. Trước tiên, bài báo sẽ trình bày lịch sử tóm tắt về pin nhiên liệu, bắt đầu từ pin nhiên liệu vô sinh/ điện hóa truyền thống cho đến pin nhiên liệu sinh học, và gần đây là pin nhiên liệu vi khuẩn. Tiếp theo, nguyên lý hoạt động của các loại pin vi khuẩn điện phân, pin vi khuẩn khử muối và pin vi khuẩn tổng hợp điện cũng được giải thích dựa trên các nghiên cứu đã công bố. Cuối cùng, bài báo này sẽ trình bày các cơ chế dịch chuyển điện tử giữa các màng sinh học vi khuẩn với các điện cực rắn.

Trích dẫn: Thiều Quang Quốc Việt, Quách Ngọc Thịnh và Phạm Văn Toàn, 2018. Tổng quan về pin nhiên liệu vi khuẩn: Lịch sử nghiên cứu, nguyên lý hoạt động và các cơ chế dịch chuyển điện tử giữa các màng sinh học vi khuẩn với các điện cực rắn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A): 35-47.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 392-397
Tạp chí: The 3rd International conference on sustainable energy: "RISE towards a green future". Ho Chi Minh City University of Technology, October 29-30,2013
(2013) Trang: 200-206
Tạp chí: The 3rd International conference on sustainable energy: "RISE towards a green future". Ho Chi Minh City University of Technology, October 29-30,2013
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...