Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Amorphous nanosilica particles in this study were synthesized from rice husk ash by precipitation method, with yield of 80.63%. The nano-particles were introduced as an effective adsorbent for organic pollutant removal. The particles are spherical with a size of 15 – 20 nm and highly pure. BET surface area and pHzpc of nanosilica particle were measured as 62.47 m2/g and 1.7, respectively. The experimental results show that nanosilica particles could remove around 80% methylene blue dye (MB) within the first minute by adsorption. The adsorption is concerned as monolayer physisorption onto a heterogeneous surface with maximum adsorption capacity of 88.50 mg/g at 29 °C. Optimum condition for the adsorption of MB was found at pH 6.0, contact time of 30 min, particle mass of 0.1 g, MB initial concentration of 55 mg/L at 29 °C. 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 9-19
Tải về
75 (2017) Trang: 2520-2526
Tạp chí: Water Science and Technology
53 (2014) Trang: 1242-1248
Tạp chí: Industrial and Engineering Chemistry Research
1 (2011) Trang: 13
Tạp chí: The nine Vietnam - KIT seminar
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...