Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
197 (2015) Trang:
Tạp chí: Bioresource Technology
Liên kết:

Most previous studies reported in literature on biodiesel production from sludge were performed by acid catalyzed transesterification that required long reaction time (about 24 h) and high methanol loading. The objective of this study was to investigate the in situ transesterification of sludge in subcritical mixture of methanol and acetic acid. At 250 °C and a solvent (85% methanol and 15% acetic acid) to sludge ratio of 5 (mL g−1), a FAME yield of 30.11% can be achieved in 30 min, compared to the yield of 35% obtained by the acid-catalyzed (4% H2SO4) transesterification which required 24 h at 55 °C and a methanol to sludge ratio of 25 (mL g−1). The method developed in this study avoided using mineral acid, significantly reduced reaction time and methanol loading to achieve comparable FAME yield.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 10-19
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 11-17
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 22-32
Tải về
978-0-12-816856-1 (2019) Trang:
Tạp chí: Biofuels: Alternative Feedstocks and Conversion Processes for the Production of Liquid and Gaseous Biofuels (Second Edition) Biomass, Biofuels, Biochemicals
52 (2019) Trang:
Tạp chí: Journal of Technical Education Science Ho Chi Minh City University of Technology and Education
(2016) Trang: 35-38
Tạp chí: 23rdRegional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2016)
ISFAS (2016) Trang: 113-123
Tạp chí: Annual Conference on Engineering and Information technology
(2013) Trang:
Tạp chí: National Seminar of Chemical and Process Engineering, University of Deponegoro, Semarang, Indonesia, August 2013
1 (2013) Trang: 191
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...