Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2019) Trang: 329-336
Tạp chí: hội thảo quốc gia
Liên kết:

The aim of the study is to evaluate the effect of phage cocktail or phage cocktail plus soya flour 0.125% to prevent bacterial grain rot in the field conditions. The experiment was randomized in completely block design and included four treatments i.e phage cocktail (consisted 3 phages i.e ФBurAG58, ФBurVL34 and ФBurDT47a), phage cocktail plus soya flour 0.125%, Starner 20 WP, and untreated control. The results showed that all phage treatment expressed significantly lower percentage of infected grain rot and AUDPC than Starner 20 WP treatment and untreated control; and disease reduction ability of these treatments over 50%. In addition, the actual yield of phage mixture plus soya flour 0.125% was significantly higher than the two treatments (Starner 20 WP and untreated control).

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 41-47
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...