Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
xuất bản online (2018) Trang: 1-16
Tạp chí: Journal of Travel & Tourism Marketing

This study aims to identify green hotel attributes and determinants that contribute to guests’ intention generation for visiting a green hotel and practicing pro-environmental actions during their hotel stay. The study’s results find five dimensions (Customer benefit, Energy efficiency, Water efficiency, Recycling policy and Green characteristic) that underlie 24 green-hotel attributes. Out of the five dimensions, customer benefit, energy efficiency, and green characteristics are found to positively affect pro-environmental value and attitude that in turn enhance intention to practice environmentally-friendly actions and visit a green hotel while pro-environmental value does not trigger pro-environmental attitude. Theoretical and managerial implications are discussed. 

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 124-132
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 162-173
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 232-243
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 57-65
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...