Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 57-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

Effects of laptop brand personality on loyalty of customer in Ca Mau City

Từ khóa:

Tính cách thương hiệu, lòng trung thành, laptop, Thành phố Cà Mau

Keywords:

Brand personality, loyalty, laptop computer, Ca Mau City

ABSTRACT

The research is conducted to find out customer’s perception about brand personality of laptop computer in Ca Mau City and to identify effects of laptop brand personality on customer loyalty. The result shows that there are three brand personality factors affecting customer loyalty in laptop computer brand. The strongest factor is the self-expressive value, the next factor is brand cohesion and the last one is the attractiveness of the brand personality. The study also suggests some solutions to enhance customer loyalty through building laptop computer brand personality for Ca Mau City market.

TÓM TẮT

Nghiên cứu tiến hành tìm hiểu quan điểm của khách hàng tại thành phố Cà Mau về tính cách thương hiệu laptop trên thị trường và xác định sự ảnh hưởng của tính cách thương hiệu laptop đến lòng trung thành của khách hàng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy có 3 nhân tố tính cách thương hiệu ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu laptop. Trong đó, nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất là Giá trị tự thể hiện, tiếp đến là Sự gắn kết thương hiệu và cuối cùng là Sự lôi cuốn trong tính cách thương hiệu. Nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng tại thành phố Cà Mau thông qua việc xây dựng tính cách cho thương hiệu laptop.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 124-132
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 162-173
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 232-243
Tải về
xuất bản online (2018) Trang: 1-16
Tạp chí: Journal of Travel & Tourism Marketing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...