Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 74-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/07/2018

Ngày nhận bài sửa: 27/09/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Students’ perceptions towards implementing critical thinking in educating the geography pedagogy students at cantho university

Từ khóa:

Địa lí, nhận thức, Trường Đại học Cần Thơ, tư duy phản biện

Keywords:

Can Tho University, critical thinking, Geography, percepti

ABSTRACT

This study was relied on mix-method in collecting and analyzing data. Through information collected from studying documents, doing survey, interviewing participants and observing classes, the research results showed that geography pedagogy students have obtained a basic background about critical thinking and their perceptions towards employing critical thinking in their field are quite possitive. In addition, this article also clarified some main difficulties that the students have faced in developing their critical thinking consisting of applying traditional teaching and learning methods regularly as well as lacking of specialist knowledge, teaching and learning material, and soft skills. Furthermore, the study has indicated some solutions that geography pedagogy learners proposed in order to better develop their mind critically such as improving their perceptions, adding more learning resources, creating good learning environment and improving soft skills.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được dựa vào phương pháp tổng hợp (mixed method) trong việc thu thập và phân tích thông tin. Thông qua việc thu thập thông tin từ hoạt động nghiên cứu tư liệu, khảo sát, phỏng vấn và dự giờ, kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên (SV) có hiểu biết nhất định về tư duy phản biện (TDPB) và họ nhận thức khá tích cực về việc vận dụng TDPB trong dạy học chuyên ngành của mình. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng làm rõ một số khó khăn trong quá trình phát triển TDPB cho SV ngành Sư phạm (SP) Địa lí bao gồm việc vận dụng phương pháp dạy học truyền thống còn phổ biến, thiếu kiến thức chuyên ngành, hạn chế tư liệu học tập và yếu về kĩ năng mềm. Mặt khác, bài viết cũng phân tích một số đề xuất của SV về việc nâng cao nhận thức, bổ sung tư liệu, tạo môi trường học tập thuận lợi và rèn luyện kĩ năm mềm nhằm giúp họ có thể phát triển TDPB hiệu quả hơn.

Trích dẫn: Trịnh Chí Thâm và Nguyễn Lệ Quyên, 2019. Nhận thức của sinh viên về việc phát triển tư duy phản biện trong dạy học ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1C): 74-81.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 62-73
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 96-109
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tải về
Số đặc biệt, tháng 11 năm 2020 (2020) Trang: 165-167
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số 229, tháng 11 năm 2020 (2020) Trang: 84-86
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số đặc biệt, tháng 11 năm 2021 (2021) Trang: 282-284
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
kì 1-11/2020 (2020) Trang: 59-62
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
1-3/2020 (2020) Trang: 55-56
Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học Ngày nay
63 (2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
5 (2) - 2019 (2019) Trang: 42-51
Tạp chí: Chuyên san phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (1) - 2019 (2019) Trang: 60-68
Tạp chí: Chuyên san Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (1) - 2019 (2019) Trang: 9-15
Tạp chí: Chuyên san phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4/2018 (2018) Trang: 643-655
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí lần 10
Số 3 (2) - 2017 (2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9-2017 (2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
10-2016 (2016) Trang: 31-43
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Thái Nguyên (Kỷ yếu hội thảo quốc tế)
06-2016 (2016) Trang: 148-161
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...