Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 62-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/08/2019

Ngày nhận bài sửa: 05/10/2019

Ngày duyệt đăng: 25/12/2019

 

Title:

Assessment on life quality of ethnic minority people in Can Tho city and Kien Giang province through a number of criteria

Từ khóa:

Cần Thơ, chất lượng cuộc sống, dân tộc thiểu số, Đồng bằng Sông Cửu Long, Kiên Giang

Keywords:

Can Tho, ethnic minority, Kien Giang, life quality, Mekong Delta

ABSTRACT

This study is to assess the quality of life of the ethnic minorities in Can Tho city and Kien Giang province through specific aspects. The research data was collected through documentary study, questionnaire survey, interviews and field trip in the research areas. The research results have clarified some indicators of the life quality including low average income, low literacy rate, health care and medical service with limitations; and unguaranteed living conditions and environment. Thereby, a number of solutions were proposed such as upgrading traffic transportation system thanks to funded capital, selecting suitable livelihoods, consulting and training appropriate works for ethnic minority laborers; improving rural broadcasting system; and reducing tuition fee for ethnic minorities.

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) của người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang qua một số chỉ tiêu cụ thể. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập dựa trên việc tìm hiểu tư liệu, khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và thực địa tại địa phương. Kết quả đánh giá CLCS của người DTTS cho thấy thu nhập bình quân thấp, giáo dục kém phát triển, sức khỏe và dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế; và điều kiện và môi trường sống chưa được đảm bảo. Qua đó, một số đề xuất được đưa ra nhằm cải thiện CLCS của người DTTS như phát triển giao thông từ vốn huy động/tài trợ, lựa chọn sinh kế phù hợp, tư vấn và dạy nghề cho lao động là người DTTS; cải thiện hệ thống truyền thanh nông thôn; và miễn/giảm học phí cho người DTTS.

Trích dẫn: Trịnh Chí Thâm, Lê Văn Nhương, Huỳnh Hoang Khả, Lê Văn Hiệu, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Ngô Ngọc Trân và Hà Thị Thu Thuỷ, 2019. Đánh giá chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang qua một số tiêu chí. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6C): 62-73.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 74-81
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 96-109
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tải về
kì 1-11/2020 (2020) Trang: 59-62
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
1-3/2020 (2020) Trang: 55-56
Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học Ngày nay
63 (2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
5 (2) - 2019 (2019) Trang: 42-51
Tạp chí: Chuyên san phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (1) - 2019 (2019) Trang: 60-68
Tạp chí: Chuyên san Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 (1) - 2019 (2019) Trang: 9-15
Tạp chí: Chuyên san phát triển Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4/2018 (2018) Trang: 643-655
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí lần 10
Số 3 (2) - 2017 (2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9-2017 (2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
10-2016 (2016) Trang: 31-43
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Thái Nguyên (Kỷ yếu hội thảo quốc tế)
06-2016 (2016) Trang: 148-161
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...