Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 89-93
Tạp chí: Eighteenth Annual Meeting on Association of Chemical Sensors in Taiwan
Liên kết:

The use of Au@SiO2 core/shell nanoparticle assemblage with highly sensitive SERS was investigated for the determination of glucose in this study. Rhodamine 6G (R6G) dye molecules were used to evaluate the SERS enhancement factor for the synthesized Au@SiO2 core/shell nanoparticles with various silica shell thicknesses. The core/shell assemblage with silica layer of 1-2 nm over a Au nanoparticle of ~36 nm showed the highest SERS signal. Our results show that the SERS technique is able to detect glucose with lower detection limits (LOD) and wide concentration ranges, i.e. 20 ng/dL to 20 mg/dL (10-12 – 10-3 M).

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 46-51
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 61-70
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 64-69
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 96-104
Tải về
35 (2015) Trang: 173-179
Tạp chí: THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY – ICCFB2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...