Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2018) Trang: 201-211
Tạp chí: World Journal of Pharmaceutical Research

In this study, chitosan nanoparticles (CTS NPs) have been suscessfully combined with Carica papaya leaves (CPLs) extract for 30 min at room temperature. The prepared chitosan nanoparticles (CTS NPs)/Carica papaya leaves (CPLs) extract have been characterized by UV-vis, FTIR, SEM and TEM. The result showed these CTS NPs/CPLs extract obtained with the average particle size of ~20-50 nm. Moreover, the synthesized CTS NPs/CPLs extract also showed efficient their anti-organism activity for the killing of yellow snails occurred completely after 24 h. The presence of a small powder amount (500 mg) of chitosan nanoparticles (CTS NPs)/Carica papaya leaves (CPLs) extract in (5 L) water was enough to inhibit and kill yellow snails completely only after 24 h.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 46-51
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 61-70
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 64-69
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 96-104
Tải về
35 (2015) Trang: 173-179
Tạp chí: THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY – ICCFB2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...