Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 317
Tạp chí: International Fisheris Symposium (5th IFS 2015)
Liên kết:

The aim of this research was to provide information on the immunomodulatory activity and protection striped catfish from pathogen after supplementation of levamisole. The effect of levamisole on the immune response of 480 striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) was evaluated. Fish were divided into 4 equal treatments and were fed with levamisole incorporated diet (300 mg kg-1 feed) in 8 weeks, treatment 1 (control treatment), treatment 2 (fed with levamisole in 1st, 2nd week and 4th, 5th week), treatment 3 (fed with levamisole from 1st to 4th week), treatment 4 (fed with levamisole during 8 weeks). Results showed that the populations of total erythrocytes and leucocytes, neutrophils, monocytes and lymphocytes after sample collected in 4th week were significantly, total erythrocyte and leucocyte of fish in treatment 2 was higher density than treatment 3, 4 and also higher than treatment 1 (control treatment) while neutrophils, monocytes and lymphocytes in treatment 2 lower density than treatment 3, 4 but it’s still higher density than treatment 1 (control treatment). Results of this experiment showed the safety of the dose and time effects of levamisole on striped catfish. The other findings indicate its efficiency as immunostimulant in improving the non-specific immune response of striped catfish to protect fish against bacteria.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...