Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 18/02/2020

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Use of dietary chamber bitter (Phyllanthus urinaria) extract for prevention of Bacillary Necrosis in Pangasius (BNP) in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, bệnh gan thận mủ, diệp hạ châu, đáp ứng miễn dịch

Keywords:

Bacillary Necrosis in Pangasius , immune response, Phyllanthus urinaria, striped catfish

 

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the effect of dietary chamber bitter (Phyllanthus urinaria) extract on the resistance to Bacillary Necrosis in Pangasius (BNP) in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). The experiment was in the completely randomized design with 3 triplicated treatments including 0% (control); 1% and 2% of P. urinaria extract. After 4 weeks of experimentation, fish were injected with Edwardsiella ictaluri. Samples were collected in the week 2nd and 4th of experiment and  day 3rd of challenge test for immune parameter test. Fish mortalities among treatments were also recorded. The results showed that ecrythrocytes, leukocytes, monocytes, lymphocytes and lysozyme activity were significantly increased in supplemented P. urinaria treatments if compared those of the control (p<0.05). After challenging with E. ictaluri, the accumulative mortality of fish in P. urinaria treatments was lower than that of the control treatments. Fish fed 2% of P. urinaria extract had the lowest mortality. These results indicated that supplementation of 2% P.urinaria extract significantly improved the resistance to the BNP infection in striped catfish.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu lên khả năng phòng bệnh gan thận mủ của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức gồm 0 (đối chứng), 1 và 2% chất chiết diệp hạ châu. Sau 4 tuần thí nghiệm, cá được tiêm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Thu mẫu máu cá vào tuần thứ 2, 4 của thí nghiệm. và ngày thứ 3 sau cảm nhiễm để phân tích các chỉ tiêu miễn dịch. Tỉ lệ chết của cá sau cảm nhiễm cũng được ghi nhận. Kết quả cho thấy, mật độ hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào đơn nhân, lympho và hoạt tính lysozyme của cá ở các nghiệm thức bổ sung diệp hạ châu đều tăng cao hơn đối chứng (P<0,05}. Sau cảm nhiễm với E. ictaluri, tỉ lệ chết của cá được bổ sung diệp hạ châu thấp hơn cá đối chứng, cá ở nghiệm thức 2% diệp hạ châu có tỉ lệ chết thấp nhất. Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ sung 2% chất chiết diệp hạ châu cải thiện khả năng phòng bệnh gan thận mủ cho cá tra.

Trích dẫn: Bùi Thị Bích Hằng và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Sử dụng thức ăn bổ sung diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria) phòng bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 149-160.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...