Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2013) Trang: 80-86
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Mục tiêu đề tài nhằm đánh giá hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tổng hợp lên độ phì của đất, năng suất lúa và hiệu quả đồng vốn các mô hình canh tác trên vùng đất 3 vụ lúa. Nghiên cứu được thực hiện trên vùng đất đê bao khép kín tại huyện Thoại Sơn và Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đề tài áp dụng phương pháp  nghiên cứu đồng ruộng để xây dựng các mô hình. Ba mô hình được chọn để thực hiện là:MH1(Lúa ? Đậu ? Lúa); MH2 (Lúa ? Lúa ? Lúa) (canh tác 3 vụ lúa liên tục trong năm, có áp dụng các giải pháp kỹ thuật tổng hợp); MH3 (Lúa ? Lúa ? Lúa) (áp dụng kỹ thuật hoàn toàn theo nông dân để làm đối chứng). Kết quả bước đầu trong việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật tổng hợp cho thấy: ở MH1 & MH2, độ phì của đất được duy trì và có xu hướng gia tăng. Năng suất lúa có tăng qua 3 vụ canh tác so với MH3. Mô hình luân canh Lúa- Đậu - Lúa cho hiệu quả cao hơn 3 lúa và cải thiện được năng suất vụ lúa sau. Tuy nhiên, việc canh tác đậu xanh trong vụ Hè Thu gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý nước. Mô hình đối chứng (MH1) nông dân có tập quán sử dụng nhiều phân hóa học nên chi phí đầu tư tăng cao làm cho hiệu quả đồng vốn kém hơn MH1 & MH2 qua các vụ.     

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...